PALF - następne mecze

Nie ma żadnych spotkań w najblizszym czasie

PALF - tabela

  MP
Postep2050
FC HC2047
Mat Roleks2044
Turbo2036
Rorets2026
Dinamo2025
Osiedle2023
Nakacudzitsu2022
Zacisze2018
10 De Luxe2014
11 Man2013

 

Ankieta

Jaki uprawiasz sport?
 
Przetargi / Rozeznania cenowe PDF Drukuj Email
niedziela, 03 października 2010 18:07

 

Pniewy, 05 grudnia 2011r

Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu położonego w Pniewach przy ul. Konińskiej 9

W dniu 02.12.2011r o godz. 10.00 minął termin nasyłania ofert na najem lokalu o pow 120,41m kw pod działalność usługowo-rozrywkową.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta KJK sp. z o.o. ul. Strzelecka 20c/2, 62-045 Pniewy.
Podmiot, który złożył ofertę spełnił wszystkie wymogi formalne wymagane w ogłoszeniu.
Zaproponowana przez spółkę miesięczna cena netto z tytułu najmu lokalu to 482,00zł.
Podpisanie umowy nastąpi 05.12.2011r.
Termin rozpoczęcia działalności w lokalu - 25.12.2011r.
Informację powyższą wywieszono na tablicy ogłoszeń OSiR Pniewy ul. Wolności 20

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, 22 listopada 2011r

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza III przetarg na najem kawiarni w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej 9. Termin składania ofert upływa 02.12.2011r o godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania wymagane w postępowaniu:

1. Ogłoszenie przetargu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

4. Projekt umowy

5. Załącznik do umowy

Informacje dodatkowe:

1. Ogłoszenie
2. Wykaz lokali przeznaczonych pod najem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, 28 października 2011r

W ogłoszonym poraz drugi przetargu na najem lokali gastronomicznych-kawiarni w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej 9 i kawiarni w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Wolności 20 nie wpłynęła żadna ofertra.
O sposobie korzystania z w/w lokali Dyrektor OSiR poinformuje w terminie późniejszym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, 13 października 2011r

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach ogłasza dwa przetargi na najem 2 lokali gastronomicznych, położonych w Pniewach:

1. Kawiarnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 20

2. Kawiarnia w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej 9

Oferty na poszczególne lokale należy składać do 28.10.2011r do godz. 10.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, 21 września 2011r

W dniu 20.09.2011r o godz. 10.00 minął termin składania ofert na najem lokali gastronomicznych - kawiarni w hali sportowo-widowiskowej w Pniewach ul. Wolności 20, oraz kawiarni w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej 9.

W określonym terminie do 20.09.2011r nie wpłynęła żadna oferta i tym samym  nie wyłoniono stron umowy najmu na w/w lokale.

Wobec powyższego przeprowadzona zostanie druga procedura przetargowa z możliwością obniżenia wysokości wywoławczych stawek czynszu.

 

 

Dyrektor OSiR Pniewy

Damian Łęszczak

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Gminy Pniewy wywiesił na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzęrzu Miejskiego w Pniewach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach wykaz lokali gastronomicznych przeznaczonych pod wynajem .
Wykaz zdjęty został 03.08.2011r
Przetarg ogłoszony zostanie 24.08.2011r

Wykaz lokali :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy OSIR.271.1.8.2011 - ocieplenie ściany pawilonu sportowego - zaplecza szatniowo-sanitarnego  stadionu miejskiego

17.06.2011r.

Na zaproszenie do złożenia ofert na ocieplenie ściany, wysłane do 6 wykonawców odpowiedziało 5. Wszyscy oferenci dochowali terminu złożenia  ofert. Ponadto informacja o wszcęciu postępowania zamieszczona była na stronie internetowej OSiR`u.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.
Ofertą najkorzystniejszą cenowo i kompletną okazała się oferta REMO-BUD`u s c Roman Trzybiński, Małgorzata Trzybińska z Zębowa, która zaoferowała cenę netto 22.682,93 PLN.

Dokumentacja z przeprowadzonego rozeznania cenowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, 09.06.2011r

Znak sprawy OSIR.271.1.8.2011

Dyrektor OSiR w Pniewach ogłasza wszczęcie postępowania w trybie pozaustawowym  w formie zapytania ofertowego na realizację zadania remontowego pod nazwą "Ocieplenie ściany zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim w Pniewach".
Termin nadsyłania ofert mija 17.06.2011r o godz. 15.00
Termin wykonania zadania - 15.07.2011r

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty

Zał nr 1 do oferty - Kosztorys inwestorski z przedmiarem

Zał nr 2 do oferty - Projekt umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony OSiR 342/1/2/2010 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji  części sali gimnastycznej na cele zaplecza socjalnego

Numer ogłoszenia – 225889-2010

Data zamieszczenia  ogłoszenia - 20.08.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 236485-2010, data zamieszczenia 31.08.2010

Termin składania ofert – 13.09.2010

Uczestnicy postępowania oraz zaoferowane ceny  brutto:

1) Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Górny  62-045 Pniewy, ul. Międzychodzka 18 –   115.564,30

2) PHUP ELBRAM Marian Nowak, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Półwiejska 21                         –      84.044,70

3) JARBUD Zakład Ogólnobudowlany  Jarosław Glinka, 64-500 Szamotuły, ul. Zielona 11 -   89.566,70OSiR 342/1/2/2010                                                                                                                  Pniewy, 20 sierpnia 2010r

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach ogłasza przetarg nieograniczony na

roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji części sali gimnastycznej na cele zaplecza socjalnego


Numer ogłoszenia: 225889 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach , ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy, woj.

wielkopolskie, tel. 0-61 2936496, faks 0-61 2910555.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.hala.pniewy.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy- OSiR.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane polegające na wykonaniu

adaptacji części sali gimnastycznej na cele zaplecza socjalnego.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Roboty budowlane - CPV 45-

00-00-00-7: -roboty murowe - CPV 45262 -tynkowanie - CPV 45410 -stolarka budowlana,roboty ciesielskie

- CPV - 45421 -pokrywanie podłóg i ścian - CPV - 45430 -roboty budowlane wykończeniowe - CPV- 44450

 

2.Wykonanie instalacji wentylacji,CO,i Wod-Kan
- montaż systemów mocowania dla rurociągów c.o.
-

montaż grzejników płytowych z podłączeniem dolnym,
- montaż przewodów instalacji c.o. pod stropem w

przestrzeniu sufitu podwieszonego,
- montaż podejść instalacji c.o. do grzejników w bruzdach ściennych,
-

montaż odpowietrzenia najwyższych punktów instalacji c.o.
- montaż odwodnienia najniższych punktów

instalacji c.o.
- montaż izolacji termicznej na rurociągach c.o. -montaż systemów mocowania dla rurociągów

c.o.,
- montaż przewodów instalacji c.o. z rur tworzywowych
- montaż przejść przewodów instalacji c.o. w

tulejach ochronnych uszczelnianych kitem trwale plastycznym
- wykonanie przepłukania instalacji c.o.
-

wykonanie próby ciśnieniowej instalacji c.o.
- wykonanie regulacji instalacji c.o.
- napełnienie instalacji c.o.

wodą,
- montaż wentylatorów kanałowych z pomieszczeń sanitarnych oraz toalet,
- montaż elementów

wsporczych pod urządzenia,
- montaż kanałów wentylacyjnych inst. wywiewnych,
- montaż izolacji kanałów

wentylacyjnych,
- montaż wyrzutni dachowych,
- montaż przepustnic regulacyjnych,
- montaż anemostatów

okrągłych,
- montaż izolacji wełną mineralną,
- wykonanie regulacji instalacji wentylacji,
- montaż instalacji

zimnej wody i c.w.u. w warstwie sufitu podwieszanego, izolacja przewodów;
- montaż zaworów

odcinających;
- montaż armatury, umywalek i zlewozmywaków;
- montaż systemów mocowania dla

rurociągów wod-kan;
- montaż przejść przewodów instalacji wod-kan w tulejach ochronnych uszczelnianych

kitem
- trwale plastycznym;
- montaż podejść do przyborów w bruzdach ściennych zimna i ciepła woda;
-

wykonanie próby szczelności instalacji wodnej;
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej;

 

3.Roboty

elektryczne:
- instalacja siły
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja światła i gniazd wtyczkowych

 

4.Wyburzenia i demontaże zgodnie z projektem

5.Wyposażenie pomieszczenia socjalnego:
- zlewozmywak

- 1-komorowy
- szafka stojąca pod zlewozmywak - 80 cm - 1 szt
- szafka wisząca - 80 cm - 3 szt
- stoły o

wym min-max - 70cm,80cmx80cm,90cm i wysokości 70cm,80cm - 2 szt
- krzesła do ww stołów - 8szt.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych robót-oświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawi złożonych oświadczeń

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Uwierzytelnione kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawi złożonych oświadczeń

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

 

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy

 

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

l oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

l opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=225889&rok=20... 2010-08-20

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.pniewy.wlkp.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i

Rekereacji w Pniewach, ul. Wolności 20 62-045 Pniewy.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2010

godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekereacji w Pniewach, ul. Wolności 20 62-045 Pniewy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SIWZ oraz dokumentację projektową wraz z specykikacją techniczną wykonania i odbioru robót z przedmiarami branżowymi można pobrać ze strony :

http://www.pniewy.wlkp.pl/przetargi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: środa, 22 stycznia 2014 08:20
 

you are here: Home Przetargi