25 lutego 2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora

Dyrektor Ośrodka Sportu Rekreacji w Pniewach ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko – konserwator obiektów i urządzeń sportowych.

Wymagania niezbędne, które musi spełnić osoba ubiegająca się o w/w stanowisko:

a)      jest obywatelem polskim,

b)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,

c)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego

d)     posiada wykształcenie minimum zawodowe i praktykę w wyuczonym zawodzie- preferowane

w specjalności -monter instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody (kod zawodu

712602), lub pokrewnym

f)   cieszy się nieposzlakowaną opinią

g) przyjazny stosunek do klienta

Aplikację prosimy nadsyłać na adres Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności do 09.03.2016r.

Ogłoszenie o naborze