25 sierpnia 2017

Oferta pracy w OSIR

Dyrektor Ośrodka Sportu Rekreacji w Pniewach

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko konserwatora obiektów sportowych

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

a) konserwator obiektów sportowych

b) pełny wymiar czasu pracy (praca w systemie zrównoważonego czasu pracy)

c) praca w weekendy i niektóre święta

d) forma zatrudnienia- umowa o pracę.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca świadczona będzie w hali sportowo –widowiskowej i obiektach

w zarządzie OSIR Pniewy w systemie dwuzmianowym –7.00-15.00 i 15.00-23.00.

3. Wymagane dokumenty:

a) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego,

b) życiorys (CV) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.)”,

c) list motywacyjny wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.)”,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta kandydata na stanowisko konserwatora” należy składać osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pniewach – sekretariat, pierwsze piętro lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach ul. Wolności 20 62-045 Pniewy do dnia 04.09.2017r.